Per aspera ad astra

                      Matemaatika 6. klass

Ülesandeid 6. klassile 

Kordamine (eelmise õppeaasta põhimaterjal)

Põhimõisted  

Miksike

Ühikute teisendamine

Keksutabel (allalaadimine)

Jaguvuse tunnused

Mäng jaguvuse tunnuste kasutamisele

Jaguvuspokker (allalaadimine)                   

Kümnendmurrud

Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine järguühikutega (excel[autor mina ise]

Peast korrutamine ja jagamine kümnendmurdudega (excel) [autor mina ise]     

    

Harilikud murrud

Harilik murd (esitlus) [autor mina ise]

Joonise järgi hariliku murru kirjutamine 

Lihtmurd, liigmurd, segaarv

Joonisel esitatud lihtmurru kirjutamine

Joonise abil segaarvu kirjutamine

Joonise abil liigmurru kirjutamine

Kujuta harilik murd joonisena

Liigmurru teisendamine segaarvuks

Liigmurru teisendamine segaarvuks (mäng) 

Segaarvu teisendamine liigmurruks

Segaarvu teisendamine liigmurruks 2 (näha ka joonisena ja võimalik vaadata ka selgitust)  

Hariliku murru kujutamine arvkiirel 1

Hariliku murru kujutamine arvkiirel 2

Laiendamine

Leia laiendaja

Kirjuta joonise järgi murd ja laiendamisel saadud murd ning leia laiendaja

Leia x-i asemele sobiv arv

Kas on laiendatud õigesti?

Pärlikett1

Taandamine

Joonise abil murru taandamine

Hariliku murru taandamine

Kas on taandatud õigesti või valesti?

Taanda murrud nii, et neil oleks ühesugune nimetaja

Pärlikett 2

Murdude teisendamine ühenimelisteks

Teisenda murrud ühenimelisteks

Võrdlemine

Samanimeliste murdude võrdlemine 

Sama lugejaga murdude võrdlemine 

Erinimeliste ja erinevate lugejatega murdude võrdlemine 

Murdude võrdlemine

Liitmine ja lahutamine

Ühenimeliste murdude liitmine 1

Ühenimeliste murdude liitmine 2

Erinimeliste murdude liitmine 1

Erinimeliste murdude liitmine 2

Täisarvu ja lihtmurru liitmine

Segaarvude liitmine

Segaarvude lahutamine

Leia puuduv murd (murd, mis on puudu ühest tervikust)

Leia muutuja x asemele sobiv arv

Murdude teisendamine. Korrutamine ja jagamine

Kümnendmurru teisendamine harilikuks murruks (interaktiivne harjutus)

Harilike murdude teisendamine kümnendmurruks (interaktiivne harjutus) 

Murdude teisendamine (interaktiivne harjutus) 

Hariliku murru korrutamine naturaalarvuga (interaktiivne harjutus) 

Segaarvu korrutamine naturaalarvuga (interaktiivne harjutus) 

Lihtmurdude jagamine  tase 1 (interaktiivne harjutus)

Lihtmurdude jagamine tase 2 (interaktiivne harjutus)

Lihtmurdude jagamine tase 3 (interaktiivne harjutus)

Harilike murdude jagamine 4 (interaktiivne harjutus) 

Harilike murdude jagamine (interaktiivne harjutus) 

Segaarvude jagamine (interaktiivne harjutus)

Tehted harilike murdudega  1 (interaktiivne harjutus) 

Tehted harilike murdudega 2 (interaktiivne harjutus) 

Võrdsed harilikud murrud (interaktiivne harjutus) 

Murdude järjestamine (mäng) 

Erinevaid mänge harilikele murdudele 

Erinevaid mänge harilikele murdudele 

Harilike murdude korrutamine (mäng) 

Harilike murdude jagamine (interaktiivne harjutus) 

Ühenimeliste harilike murdude liitmine ja lahutamine (mäng) 

Harilike murdude võrdlemine (mäng) 

 

 

 

 

            


Protsendid

Komplekt protsentarvutuste oskuste omandamiseks               (autorid K. Matiisen ja S.Kasendi)

Interaktiivne komplekt protsentarvutuste omandamiseks (autorid S. Pihlap, L. Aluoja, V. Kopli, I. Koppel, R. Reinup, V. Lepik)

Protsendi mõiste, teisendamine 

Protsendi mõiste joonise abil (mäng) 

Protsendi mõiste (excel) [autor mina ise]

Protsent ↔ harilik murd (interaktiivne harjutus)

Hariliku murru teisendamine protsendiks (interaktiivne harjutus) 

Joonis→ harilik murd → protsent (interaktiivne harjutus)

Kümnendmurd → harilik murd → protsent (interaktiivne harjutus)

Harilik murd → kümnendmurd → protsent (interaktiivne harjutus)

Harilik murd → protsent (interaktiivne harjutus)

Protsent → harilik murd → joonis (mäng)

                               ____________________________________

Osa ja terviku leidmine (excel) [autor mina ise]

Protsendi leidmine arvust (mäng) 

Protsentülesannete lahendamiste selgitus (lünktekst HotPot) [autor mina ise]

Mäng, mis sobib tõenäosuse teema sissejuhatuseks 

Interaktiivne komplekt tõenäosuse õppimiseks [autor Malve Zimmermann) 

Tõenäosus (excel) [autor mina ise]

Mäng tõenäosuse arvutusoskuse harjutamiseks

Mäng tõenäosuse arvutamise harjutamiseks 

Ennustamismänge

 

Geomeetria

Ringjoon ja ring

Ringjoon ja selle pikkus, ring ja ringi pindala (esitlus) [autor mina ise]

Ringjoone pikkus ja ringi pindala (Excel) [autor mina ise]

Geomeetrilisi konstruktsioone

Sümmeetria (sümmeetilise pizza kujundamine,  3 erinevat taset)

Sümmeetria (kuuse ehtimine sümmeetriliselt) 

Sümmeetriatelje määramine kujundites 

Sümmeetriatelgede arvu määramine kujundites 

Sümmeetriliste kujundite joonistamine (programm joonistab sümmeetriliselt sinuga)

Erinevaid mänge telgsümmeetriliste kujundite kohta 

Mäng, kus on vaja teadmisi sümmeetriast 

Lõigu keskristsirge joonestamine (Geogebra) 

Lõigu keskristsirge (Geogebra)

Sirge ristsirge joonestamine (Geogebra) 

Sirge ristsirge (Geogebra)

Nurgapoolitaja joonestamine (Geogebra) 

Nurgapoolitaja (Geogebra)

Nurgapoolitaja iga punkti kaugus nurga haarast (Geogebra) 

Kolmnurk

Kolmnurkade joonestamine - õppefilm [autor mina ise]

Kolmnurkade liigitus (esitlus) [autor mina ise]

Interaktiivne komplekt kolmnurga joonestamiseks, lisaks ka teisi geomeetrilisi konstruktsioone [autor Janika Kaljula] 

 

Negatiivsed arvud

Arvtelg1 (Kae Kool, online harjutus)

Arvtelg2 (Kae Kool, online harjutus) 

Arvtelg3 (Kae Kool, online harjutus)

Arvtelg (online harjutus, thatquiz) 

Arvu absoluutväärtus ja vastandarv (inglise keelne online harjutus)

Arvu absoluutväärtus (Kae Kool, online harjutus) 

Absoluutväärtuste võrdlemine (Kae Kool, online harjutus) 

 

Täisarvude korrutamine ja jagamine (online harjutus) 

Koordinaattasand

Koordinaattasand-video 

Koordinaattasand - tööleht [Geogebra, Autor mina ise] (Salvesta tööleht arvutisse oma kataloogi, ava programm Geogebra ja ava salvestatud tööleht programmiga Geogebra)

Tööjuhend programmiga Geogebra töötamiseks teemal "Koordinaattasand" 

Harjutusi punkti kandmiseks koordinaattasandile 

Märgi punktid koordinaattasandile ja anna tekkinud kujundile nimetus

Kirjuta punkti koordinaadid

Punkti kandmine koordinaattasandile (online harjutus) 

Punkti koordinaatide lugemine (online harjutus)

Punkti kandmine koordinaattasandile ja punkti koordinaatide lugemine (online harjutus) 

 

Kordamine 6. klass

T-algebra failide avamiseks peab arvutisse olema installeeritud programm T-algebra. Programmi saab alla laadida T-algebra koduleht

Allalaadimiseks vajutageT-algebra kodulehel lingil versioon 1.0 ja salvestage fail oma arvutisse. Otsige arvutist üles kaust T-algebra1.zip ja pakkige lahti (parem hiireklõps kausta nimel -> 7-zip -> Ektrakti kausta T-algebra1\).

Salvesta sellelt lehelt vajalik fail arvutisse (soovitavalt kausta T_algebra1) muutes salvestatava faili laiendi .htm laiendiks .yls. Seejärel avage arvutis programmifail T_algebra.exe. Vajutage nuppu Ava ja otsige üles salvestatud ülesande fail (.yls). Ja saategi asuda lahendama.

Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine (T-algebra fail) [autor mina ise]

Kümendmurdude korrutamine ja jagamine (T-algebra fail) [autor mina ise]

Tehted kümnendmurdudega (T-algebra fail) [autor mina ise]

Harililke murdude teisendused (T-algebra fail) [autor mina ise]

Tehted harilike murdudega 1 (T-algebra fail) [autor mina ise]

Tehted harilike murdudega 2 (T-algebra fail) [autor mina ise]